Wykonawstwo

Wykonawstwo

Wykonujemy osadniki, nasypy, wały, kwatery na składowiskach odpadów i przekładamy koryta rzek. Budujemy bioelektrownie gazowe, elektrownie wiatrowe i wodne w całej Polsce.